Botany Department
Dr. (Smt.) Sushma Mene                               HOD
Dr. (Smt.) Chandra Prabha Handa
Dr. (Smt.) Pratiksha Pandey
Smt. Deepti Chouhan
Ms. Anjulata Bhandari
All Rights Reserved By © Bhilai Mahila Mahavidyalaya 2014
Bhilai Mahila Mahavidyalaya
Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University ,Raipur(C.G.)
&
Under UGC - 12B ,2F Act
Download Brochure
View Holidays List